Paxillus atrotomentosus
Paxillus atrotomentosus

Paxillus involutus
Paxillus involutus  (Pacsillo involuto)

Paxillus rubicundulus
Paxillus rubicundulus  
(Pacsillo degli ontani)

Pholiota highlandensis
Pholiota highlandensis

Phylloporus rhodoxanthus
Phylloporus rhodoxanthus

Pisolithus arhizus
Pisolithus arhizus  (Tartufo boemico)

Pleurotus eryngii var. eryngii
Pleurotus eryngii var. eryngii  (Cardarello, Cardoncello, Pleuroto del cardo)

Pleurotus eryngii var. ferulae
Pleurotus eryngii var. ferulae  (Fungo della ferula)

Pleurotus ostreatus
Pleurotus ostreatus  (Gelone, Orecchione)Pluteus romellii
Pluteus romellii

Polyporus arcularius
Polyporus arcularius

Psathyrella candolleana
Psathyrella candolleana

Psathyrella piluliformis
Psathyrella piluliformis

Pseudoclitocybe cyathiformis
Pseudoclitocybe cyathiformis  (Clitocibe a coppa)

Pseudoomphalina pachyphylla
Pseudoomphalina pachyphylla
INDIETRO